nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.NOAH venter på deponi-vedtaket

NOAH venter på deponi-vedtaket

VENTER: Administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH venter på at myndighetene ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen skal ta en avgjørelse om NOAH skal jobbe videre med prosjektet om et deponi i Dalen gruve i Brevik. Bildet er fra folkemøtet i Brevik kulturhus i januar.

– NOAH vil ikke gå i gang med et deponi-prosjekt som ikke er trygt for mennesker og miljø. Vi står fast ved at Dalen gruve er godt egnet som framtidig deponi for behandlet av uorganisk farlig avfall.

Dette er konklusjonen i et brev som NOAH har sendt til Klima- og miljødepartementet 30. november 2018.

I brevet kommenterer NOAH enkelte høringsuttalelser fra enkeltpersoner og organisasjoner i forbindelse med offentlig høring av konsekvensutredningen av et mulig deponi i Dalen gruve i Brevik. Klima- og miljødepartementet la konsekvensutredningen ut på offentlig høring 5. september 2018, med svarfrist 17. oktober.

Administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH kommenterer deres brev til Klima- og miljødepartementet:

– Vi har sendt inn en konsekvensutredning til miljømyndighetene. Miljødirektoratet har etter en gjennomgang av denne konkludert med at konsekvensutredningen belyser de relevante forholdene og at gruvene i Brevik er godt egnet, sier Hartmann.

Carl Hartmann sier også at NOAH nå har sendt inn skriftlige kommentarer til noen utvalgte høringsuttalelser.

– Dette har vi gjort fordi vi anså det riktig å gi vår framstilling av de forhold som var tatt opp i disse uttalelsene.

NOAH avventer

– Nå avventer vi myndighetenes videre behandling av saken, sier Carl Hartmann til PD.

NOAH har i brevet til departementet gitt kortfattede kommentarer til noen av høringssvarene. Det er fokusert på uttalelser som setter spørsmålstegn ved om en eventuell etablering er trygg for omgivelsene.

Ingen nye momenter

«Vår foreløpige gjennomgang av høringsuttalelsene viser at det ikke har kommet opp nye faglige momenter som etter vår mening endrer konklusjonene i konsekvensutredningen,» skriver prosjektdirektør Egil Solheim i NOAH i brevet til departementet.

Flere av høringsuttalelsene har kommentert at kalkstein ikke kan defineres som selvreparerende. NOAH tilbakeviser påstandene og viser til Norges Geotekniske Institutt (NGI) som har omtalt dette i konsekvensutredningen:

«Kalksteinen er i stor grad selvreparerende, slik at deformasjoner som gjennom tiden har forårsaket riss, og mindre sprekker gror igjen med kalkspat. Overliggende bergarter består av kalkstein som har en tettende effekt mot lekkasjer.»

Flere av kommentarene fra NOAH i brevet til Klima- og miljødepartementet er meget faglig tekniske, og egner seg dårlig i en kort avisartikkel som denne.

Spesielt interesserte i deponisaken kan lese hele konsekvensutredningen selv. Konsekvensutredningen med delutredninger er offentlig tilgjengelig på departementets nettsider.

Flyveaske og jordskjelv

Brevet fra NOAH omtaler blant annet flyveaskens innhold, løselighet av gips og tungmetaller i vann, utlekkingstester og forventet forurensning i resipient, eksplosjonsfare og jordskjelvanalyse.

– NOAH har gjentatte ganger presisert at vi ikke vil gå i gang med et prosjekt som ikke er trygt for mennesker og miljø, gjentar prosjektdirektør Egil Solheim i NOAH i brevet til Klima- og miljødepartementet.

Kilde / tekst: Porsgrunns Dagblad  / Vivi Sævik 28.12.18

Share