nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Miljødirektoratet: Det er urealistisk å få Raudsand-anlegget på plass til 2022

Miljødirektoratet: Det er urealistisk å få Raudsand-anlegget på plass til 2022

Deponiet for uorganisk, farlig avfall på Langøya er fullt i 2022 og Miljødirektoratet har på oppdrag fra KLD foretatt en faglig vurdering og sammenligning av konsekvensvurderingene til de to alternative lokalitetene, Brevik og Raudsand. Vurderingen er begrenset til forhold av miljømessig betydning.

I vurdering heter det blant annet om Raudsand-alternativet: Ettersom det gjenstår en god del miljømessige utredninger av fjellhaller og uttesting av planlagte behandlingsmetoder, mener Miljødirektoratet det blir urealistisk å få anlegget på plass til 2022.

I direktoratets brev av 31.10.18 til Klima- og miljødepartementet heter det:

Fjellhallene i Brevik er godt egnet som lokalitet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold. Noah AS har en teknologi som er godt dokumentert og testet ut og som vi anser som egnet for behandling av de typer organisk avfall det er nasjonalt behandlingsbehov for. Under forutsetning av at resterende miljøspørsmål knyttet til naturmangfold avklares, antar vi at det vil være mulig ut fra de miljømessige forholdene i saken å etablere anlegget innen deponiet på Langøya er fullt i 2022, selv om tiden er svært knapp.  Noah har også mulighet til å strekke mottakskapasiteten for eksisterende deponi fram til 2024, for å tilrettelegge for deponering i Brevik. 

 I Raudsand har ikke Miljødirektoratet fått nok informasjon om geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold i saken til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallene i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall. Det fremkommer heller ikke klart av dokumentene om Bergmesteren Raudsand AS vil ha en teknologi som er egnet for å behandle de typer uorganisk farlig avfall som det er nasjonalt behandlingsbehov for. Behandlingsmetoden, Halosep, er lite utprøvd og det er per i dag uklart om den vil fungere på alle de avfallsfraksjonene den er planlagt for. Det er heller ikke klart om den alternative behandlingsmåten for annet uorganisk avfall enn flyveaske og avfallssyre, vil være i tråd med avfallsregelverket. Ettersom det gjenstår en god del miljømessige utredninger av fjellhaller og uttesting av planlagte behandlingsmetoder, mener Miljødirektoratet det blir urealistisk å få anlegget på plass til 2022.

Les hele vurderingen her

Kilde: Miljødirektoratet 01.11.18

Share