nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Miljødirektoratets høringssvar - reguleringsplan og konsekvensutredning for Bergmesteren Raudsan

Miljødirektoratets høringssvar - reguleringsplan og konsekvensutredning for Bergmesteren Raudsan

I Miljødirektoratets brev av 15. juni 2018 til Nesset kommune heter det bl.a.:

"Miljødirektoratet mener at KU i liten grad konkretiserer miljøeffektene ved etablering av nye deponier og behandlingsanlegg i Raudsand og at den dermed gir et ikke tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for reguleringsplanen."

"Avfallsforskriften setter viktige rammevilkår for virksomheten, men KU belyser ikke hvordan sentrale bestemmelser i forskriften skal ivaretas. Disse forholdene må det redegjøres for i en søknad til Miljødirektoratet om tillatelse etter forurensningsloven."

"Konklusjon:
Miljødirektoratet mener KU ikke konkretiserer miljøkonsekvensenen ved etablering av deponier, behandlingsanlegg og steinfyllling i Raudsand i tilstrekkelig grad. Avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall legger viktige forutsentinger for etablering av deponier, ikke minst for tetthet i berggrunnen. Viktige krav i forskriftens bestemmelser er ikke belyst. Dette er informasjon som Miljødirektoratet kan etterspørrre gjennom behandling av en søknad etter forurensningsloven.

Vi mener imidlertid at flere av de punktene vi har påpekt vil være viktige for kommunen når arealbruken i området skal avgjøres gjennom reguleringsplanen.

Vår vurdering er derfor at beslutningsgrunnlaget for miljøkonsekvensene er for dårlig utredet til å kunne gi et godt bilde av situasjonen ved etablering av tiltaket."

Hele brevet / høringsuttalelsen kan lastes ned her.

Kilde: nesset.kommune.no (se link ovenfor) / 18.06.18 

Share