nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Deponi-innsigelse vedtatt: – Dette er det sterkeste og mest alvorlige virkemiddelet som er tilgjengelig for oss

Deponi-innsigelse vedtatt: – Dette er det sterkeste og mest alvorlige virkemiddelet som er tilgjengelig for oss

Per Gunnar Løset tok torsdag med seg kommunestyret i Tingvoll på en gjennomgang av alle svakhetene og manglene knyttet til planene om et nasjonalt deponi for uorganisk avfall på Raudsand.

Med klokkeklar røst forkynte politikerne i Tingvoll torsdag at de er sterkt imot et nasjonalt deponi på Raudsand. Et enstemmig kommunestyre vedtok da å komme med innsigelse mot Bergmesteren Raudsand sin reguleringsplan for området.

– Dette er det sterkeste og mest alvorlige virkemiddelet som er tilgjengelig for oss, og det brukes bare unntaksvis. Når vi nå tar dette verktøyet i bruk, viser det alvoret i saken, sa varaordfører Peder Hanem Aasprang (Sp) i kommunestyret.

Innsigelse innebærer at Nesset kommune ikke kan egengodkjenne reguleringsplana. Den må, dersom mekling ikke fører fram, opp til endelig godkjenning i departementet.

Habilitetsdebatt

Aasprang var setteordfører og ledet torsdagens kommunestyremøte fordi ordfører Milly Bente Nørsett (A) var kjent inhabil. Dette fordi hun er styremedlem i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset». Dette er egnet til å svekke tilliten til at hun opptrer upartisk.

Tilsvarende ble også Gunnar Waagen (KrF) og Liv Solemdal (MDG) kjent inhabile. Waagen fordi han er vara til styret i «Jeg velger meg et giftfri Nesset», og Solemdal fordi hun har vært bidragsyter til organisasjonens arbeid for å stoppe deponi-planene.

Ordfører Milly Bente Nørsett (A), Gunnar Waagen (KrF) og Liv Solemdal (MDG) ble kjent inhabile i torsdagens kommunestyremøte i Tingvoll. Dette fordi de har roller i forhold til organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" som var egnet til å så tvil om de ville opptre upartisk. Kommunestyret ville være bombesikre på en uangripelig innsigelse, og kjente dem inhabile - nærmest for sikkerhets skyld.

– Må være uangripelig

Ivar Bølset (A) var blant de som stilte seg undrende og kritisk til at folk som engasjerer seg i en sak, gjerne på kommunens vegne, kommer i en posisjon der de blir inhabile.

Det ble en smule diskusjon om dette, men den forstummet da Jon N. Eikrem (V) entret talerstolen.

– Dette er det viktigste miljøvedtak Tingvoll kommunestyre noen sinne kommer til å fatte. Da må det være uangripelig, sa Eikrem.

Han fikk umiddelbart støtte fra Per Magne Waagen (H) som poengterte at i denne saken var det uhyre viktig «å ha rent mel i posen».

Vil torpedere planen

Som kjent har Sunndal, Tingvoll og Gjemnes gått sammen i et felles forsøk på å torpedere deponi-planene på Raudsand. De nedsatte tidligere i år en arbeidsgruppe for å skrive en felles høringsuttale.

De som har deltatt i gruppa, er Anne Guri Aase, plansjef i Sunndal kommune, Eirin Husby Frey, rådgiver i Gjemnes kommune, Heidi Oddrun Jordahl, rådgiver i Gjemnes kommune, og Per Gunnar Løset, cand.agric./avdelingsingeniør i Tingvoll kommune.

Løset var til stede i torsdagens kommunestyremøte for å gi politikerne et innblikk i alle betenkeligheter gruppa har funnet i tilknytning til deponi-planene.

Ett av poengene fra Løset var at Bergmesteren etter årelange pålegg og nå trusler om dagmulkt, ennå ikke har greid å rydde opp i deponier som de eier i dag på Raudsand. Underforstått; kan vi da stole på dem i forbindelse med et nytt, gigantisk deponi for farlig uorganisk avfall?

Evighetsperspektiv

Løset kom også inn på at plana som nå foreligger, gir plass til 10 fjellhaller, noe som tilsvarer 10 års drift. Det mente han harmonerer dårlig med selskapets forsikringer om at de har et langsiktig perspektiv.

Et tema som ble berørt, var hva som skjer når fjellhallene – uavhengig av hvor mange det måtte bli – en gang er fylt opp med farlig avfall og deponiet avsluttes. Da vil alle haller bli plombert med betong, og pumpene slås av. Det betyr at grunnvann begynner å sige inn, og hallene blir gradvis fylt opp.

– Det er beregnet at det tar om lag 60 år før grunnvann siger ut i Tingvollfjorden, mens det kun er planlagt 30 års etterdrift, sa Løset. Han lurte på hvem som har ansvaret om 50, 100, 500 eller 1.000 år.

Ukritisk av Nesset

Han holdt ellers fast ved at et samstemt kommunestyre i Nesset har opptrådt ukritisk når de har akseptert planforslaget fra Bergmesteren med en konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyser som er mangelfulle.

– Dermed har de overlatt til andre å stille de kritiske spørsmålene, og det gjør vi, sa Løset. Han oppfordret også Nesset til å lytte til sine bekymrede naboer i Gjemnes, Sunndal og Tingvoll. De har for øvrig også fått støtte fra Kristiansund og Averøy som sokner til det samme fjordsystemet.

Gamle synder først

Debatten om saken ble rimelig kort, og bare sju kommunestyrerepresentanter tok ordet. De fleste ga uforbeholden ros til Løset og gruppa som har utarbeidet uttalelsen for Sunndal, Tingvoll og Gjemnes.

Stig Fjeldset (FrP) som var glad for støtten fra Kristiansund og Averøy, hadde hørt Løset sin presentasjon flere ganger, og sa han ble mer og mer fortapt for hver gang.

Han etterlyste en bedre kartlegging av hva som allerede er dumpet i og utenfor de gamle og nedlagte gruvene på Raudsand før man planlegger å deponere enda mer avfall her.

Videre ga han uttrykk for at hvis Nesset, med støtte fra Molde der de snart innlemmes, er så ivrige på et deponi, så er det forunderlig at de ikke vil plassere det inne i Langfjorden i stedet. Her er det også nok fjell til å sprenge ut haller.

Unngå Hustadvika

Jan Harald Rolland (A) istemte med at et deponi i Langfjorden i Romsdal er bedre. Da unngår man i alle fall båtfrakt av farlig avfall over den værharde og ulykkesbelastede Hustadvika.

Jon N. Eikrem (V) sa seg enig og minnet kommunestyret om at skjæret Bjugna – som angivelig skal være godt merket – likevel ble pårent av båter to ganger bare i løpet av sist vinter.

En av de siste som tok ordet, var Ingelill Susann Berger Eide (Sp). Hun sa at her behandlet kommunestyret en «sjeldent klokkeklar sak», underforstått at ytterligere kommentarer var unødige.

Dermed ble innsigelsen enstemmig vedtatt.

Kilde: tk.no / Jan Arve Ødegård 18.06.18

Share