nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Bellona vil at staten overtar gruvene

Bellona vil at staten overtar gruvene

VIL HA DEPONI I: Frederic Hauge har stått på barrikadene i Grenland før, med bording av skip i Frierfjorden og ved å klatre i rørene på Rafnes. Nå går han inn for avfallsdeponi i Dalen gruve i Brevik.

Miljøstiftelsen Bellona er ikke i tvil om at Norcems gruver i Brevik er det beste alternativet til deponi for behandlet farlig avfall. Bellona foreslår at staten vurderer å overta rettighetene til bruken og driften av gruvene.

Bellona sendte sitt høringsinnspill på planprogrammet til Klima- og miljødepartementet 16. februar etter avtale om utsatt høringsfrist.

Konklusjonen til Bellona er at Norge trenger et nytt deponi for farlig avfall etter 2022. Bellona mener uten tvil at dette bør legges til Dalen gruver i Brevik. De støtter det foreslåtte planprogrammet som går ut på fortsatt behandlingsanlegg for farlig uorganisk avfall på Langøya i Holmestrand og deponi for behandlet farlig avfall i Dalen gruve i Brevik.

Staten bør iverksette

For å ta beskrivelsen av ansvarsforholdene først:

Bellona anser gruveanleggene av så stor nasjonal betydning at de foreslår at staten bør iverksette de nødvendige formelle prosesser for å overta de deler av gruveanleggene hvor utvinning av kalk i dag ikke finner sted. Dette for å gjøre disse tilgjengelig for deponering av behandlet farlig avfall tidligst mulig.

Samdrift gruve-deponi

Videre foreslår Bellona at staten også må fremforhandle løsninger for samdrift mellom eventuelt videre kalkutvinning og deponibehov etter 2022.

Nasjonal betydning

Bellona er altså av den oppfatning at det er av en slik nasjonal betydning å sikre Norge en videre forsvarlig løsning for deponering av behandlet avfall i Brevik, at staten juridisk kan hjemle relativt ytterliggående virkemidler som ekspropriasjon.

– Vil dere at staten fullt og helt skal overkjøre lokaldemokratiet, Frederic Hauge?

– Vi i Bellona har inntatt en veldig kjip og vanskelig rolle. Vi står opp for at i denne saken må storsamfunnet stå over lokalsamfunnet. Det primære med Dalen gruve er at gruvene representerer en mulighet når det i løsningen nå ikke skal være behandlingsanlegg der, sier Frederic Hauge som er stifter og faglig leder i Miljøstiftelsen Bellona.

– Men porsgrunnsordfører Robin Kåss er sterkt kritisk til statens overkjøring av lokaldemokratiet - overser dere dette?

– Jeg er ikke sikker på om vi står så langt fra hverandre. Det var staten som startet behandlingsanlegget og deponiet på Langøya, og så overlot staten anlegget til en privat aktør, NOAH. Jeg mener at staten bør overta rettighetene over gruvene og stå som en garantist overfor lokalsamfunnet på at deponiet driftes i ansvarlige former.

Ufundert bekymring

Frederic Hauge og Bellona mener at det ikke er til å komme fra at det fortsatt vil være behov for en nasjonal løsning for lagring av farlig avfall. Statens behov må veie tyngre enn det som, sett med miljøfaglige øyne, er ufundert bekymring blant lokalbefolkningen.

– Vi forutsetter og forventer at konsekvensutredningen vil dokumentere at deponeringen av ferdig behandlet avfall innebærer så lav risiko at det er innenfor hva et lokalsamfunn kan måtte påregne av belastning for å ivareta storsamfunnets behov.

Dette er en viktig del av argumentasjonen for at Bellona mener staten må vurdere å overta gruvene. Bellona er av den oppfatning at den vesentlige betydningen en løsning vil ha for nasjonen Norge, styrker statens lgitimitet for å iverksette tiltak på tross av betydelig motstand gjennom både folkelige og lokaldemokratiske prosesser.

Bellona mener staten bør vurdere å stå som ansvarshaver og juridisk ansvarlig for den deponiaktiviteten som skal skje i gruvene i Brevik. Som ansvarshaver for gruvene kan da staten fritt velge kommersiell aktør som står for deponihåndteringen.

Staten langtidsansvarlig

– Staten vil da være langtidsansvarlig ovenfor lokalbefolkningen uansett hva som skjer. Så kan staten eventuelt rette krav mot en kommersiell aktør dersom forutsetningen og regler blir brutt.

Bellona-leder Frederic Hauge er godt forberedt på at Bellona vil bli møtt med kraftige reaksjoner fra lokalbefolkningen i Grenland mot sin omfavnelse av NOAHs forslag til gruvedeponi i Brevik.

– Jeg er godt forberedt. Jeg har jobbet utrolig mye med denne saken.

– Har dere diskutert Bellonas synspunkter med Norcem?

– Vi har god dialog med Norcem. Vi har også hatt god dialog med NOAH i utarbeidelsen av deres løsning. Og vi har hatt god kontakt lokalt med Holmestrand (Re) kommune, sier Frederic Hauge i Bellona.

Han er kampklar for sine synspunkter. Igjen.

Kun Brevik er troverdig

I forhold til de opprinnelige planene som ble lansert av Norcem og NOAH som tiltakshavere i 2014, mener Bellona at det nåværende forslaget er en betydelig miljøforbedring.

Porsgrunn bystyre sa nei til Norcem og NOAHs forslag 5. mars 2015.

Bellona støtter NOAHs nye konsept fordi behandlingsanlegget behandles på Langøya i uoverskuelig framtid, slik at ubehandlet farlig avfall blir transportert til Langøya. Ingen transport av ubehandlet farlig avfall vil foregår i Brevik.

Denne løsningen innebærer at man slipper økt lastebiltrafikk til Brevik, da slik transport som før vil gå til Holmestrand for videre transport til Langøya.

Forslaget om å lage nytt kaianlegg i Kongkleiv i Frierfjorden vil medføre at all skipstrafikk knyttet til deponiet vil bli flyttet ut av det tett befolkede området i Brevik.

– Miljøbelastningen er sterkt redusert i dette konseptet, i forhold til de opprinnelige planene fra tiltakshaver.

– Den reelle faren reduseres med dette forslaget. All transport til deponiet i Dalen gruve skal foregå med båt og ikke med bil, sier Frederic Hauge.

Og slik fjernes, ifølge Bellona, både risikoen for miljøulykker, samt den daglige miljøbelastningen i form av lastebil- og båttrafikk i Brevik.

Kilde: Porsgrunn Dagblad 20.02.18

Share