nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

Sunndal kommunestyre 2015-19

I sitt møte 14. juni 2016 behandlet kommunestyret uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand. Vedtaket samt forutgående innstilling fra rådmannen og økonomi- og planutvalget ble oversendt Miljødirektoratet som Sunndal kommunes høringsuttalelse. 

Utdrag fra høringsuttalelsen gjengis nedenfor (kilde: Sunndal kommune)

Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:

Den omsøkte driftssøknaden for deponi 2 på Raudsand kommer i tillegg til utslipp fra eksisterende deponi 1 og fra gruvene der eksisterende gruveganger er fylt med store mengder farlig avfall. Fjorden utenfor Raudsand har dårlig vannkvalitet og er dels sterkt forurenset. Det er varslet enda en søknad om utslipp fra deponiet for uorganisk farlig avfall på Raudsand, som behandles i samme reguleringsplan. 

Før det gis nye tillatelser for avfallsdeponering på Raudsand, ber derfor Sunndal kommune om at Miljødirektoratet krever en kartlegging av hva slags avfall som er deponert i dagens deponi, og i Side 5 av 5 hvilke mengder. Videre krever Sunndal kommune at det iverksettes nødvendig opprydding i eksisterende deponi og rensing av avrenning og annen forurensing.

Driftssøknaden er også første trinn i gjennomføring av en reguleringsplan som innebærer store konsentrasjoner av forurensede og farlige stoffer på Raudsand, samt prosessering av tilsvarende med utslipp til Tingvollfjorden. Kommunestyret i Sunndal er sterkt kritiske til at det allerede i første runde søkes dispensasjon fra krav i avfallsforskriften.

For Tingvollfjorden er det den samlede belastningen som er vesentlig. Alle utslipp, planlagte, ikke planlagte, godkjente og ikke godkjente vil før eller siden havne i Tingvollfjorden. Sunndal kommune finner det uakseptabelt at søknadene om etablering av deponi innenfor området på Raudsand kommer oppdelt og blir behandlet hver for seg av Miljødirektoratet. På denne måten mister man helhetsvurderingen og det vil være vanskelig å se hva den samlede faren for forurensing er.

Miljørisikovurderingen viser flere antagelser og sannsynligheter og den viser stor usikkerhet om konsekvenser ved anlegget. For Sunndal Kommune er det uakseptabelt at miljøkonsekvensene ved et slikt anlegg ikke kan garanteres med 100% sikkerhet.

I tillegg kommer usikkerheten med lang transport for hovedmengden av avfallet, enten på vei eller på sjø. Kommunestyret i Sunndal vil påpeke at Sunndal kommune er nærmeste nabo til Raudsand, og fjordstrømmene går innover mot våre bygder Jordalsgrenda, Oppdøl og Øksendalsøra samt kommunesenteret Sunndalsøra.

Til den gjeldende søknaden om deponi for ordinært avfall på Raudsand (deponi 2) ber for øvrig Sunndal kommunestyre Miljødirektoratet om følgende:

  • Det må ikke gis tillatelse til å frafalle kravet om dobbel bunntetting i deponiet.
  • Det må settes krav om at det avsettes penger til avslutning av deponiet fra dag én. Tidligere erfaringer viser at dette er nødvendig for å få en sikker avslutningsprosess.
  • Gjennomføringsfrekvensen av resipientundersøkelse i Tingvollfjorden må økes. Ved gjennomføring hvert 6. år kan det potensielt skje mye skade i fjorden før det blir oppdaget.

Hvis ikke dette kan etterkommes, ber Sunndal kommune om at driftssøknaden fra Bergmesteren Raudsand AS avslås.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Sunndal kommunestyre ber administrasjonen forberede en forespørsel til Riksrevisjonen om en forvaltningsrevisjon av klima- og forurensingsdirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand. Bakgrunnen er:

  • Grunnlovens paragraf 112 som slår fast at Staten skal verne om naturen og miljøet for  framtidige generasjoner.
     
  • Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. Uro for at denne ikke er fulgt og at farlig er blandet med annet avfall. Ikke deklarert farlig avfall.

Kommunestyret ber om at saken legges fram for behandling på møte den 6. september 2017.06.14 Kommunestyret ber også om at våre berørte nabokommuner blir forespurt om deltakelse i en felles henvendelse til Riksrevisjonen.

Kilder: Miljødirektoratet / Sunndal kommune

Share