nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift."Vi vil ikke under noen omstendighet akseptere et deponi dersom det er den minste risiko for helse og miljø"

Uttalelse fra styret i Sunndal Arbeiderparti:

Sunndal Arbeiderparti er svært skeptiske til den eventuelle etableringen av et nasjonalt deponi for farlig og giftig avfall på Raudsand i Nesset kommune. Vi kan vanskelig se hvordan en slik etablering kan være et bærekraftig og godt miljøprosjekt.

Plassering av deponiet på Raudsand vil gi økt nasjonal transport av farlig og giftig avfall både langs veger og på sjøen. Både avfallstransport til og deponering av avfall på Raudsand medfører risiko for forurensing i Tingvoll- og Sunndalsfjorden. I Tingvollfjorden er det blant annet betydelig havbruksproduksjon, og Sunndalsfjorden er nasjonal laksefjord. Sunndal Arbeiderparti ber derfor om at et nytt nasjonalt deponi for farlig og giftig avfall etableres på et egnet sted i nærheten av der mesteparten avfallsproduksjon skjer i Norge, hvor det ikke kommer i konflikt med matproduksjon og verneverdier.

Sunndal Arbeiderparti krever at konsekvensutredninger og planer for et nytt nasjonalt deponi for farlig og giftig avfall spesielt belyser avfallsstrømmene (hvor avfall produseres og hvordan det må fraktes for deponering), risiko ved frakt langs hele de nødvendige transportrutene, risiko for nærområdene ved lokal transport og lossing av avfall på, samt kvaliteten på grunnfjellet mht. sprekker og lekkasje der deponiet planlegges. Sunndal Arbeiderparti krever videre et klimaregnskap mht. transport for de ulike alternative lokaliseringene av et nasjonalt deponi for farlig avfall.

Raudsand er et gammelt gruveområde som har blitt utsatt for stor sprengningsaktivitet. Dette gir fare for lekkasjer ved deponering av avfall. Utvidelser av deponiet på Raudsand og lagring av nye og farlige typer avfall kommer i tillegg til utslipp fra eksisterende deponi og fra gruvene der eksisterende gruveganger er fylt med store mengder farlig avfall. Dette vil innebære store konsentrasjoner av forurensede og farlige stoffer på Raudsand, samt prosessering av tilsvarende med utslipp til Tingvollfjorden. Fjorden utenfor Raudsand er allerede forurenset. Sunndal er nærmeste nabo til Raudsand, og fjordstrømmene går innover mot Sunndalsfjorden og våre bygder Jordalsgrenda, Øksendalsøra og Oppdøl samt kommunesenteret Sunndalsøra.

Før det eventuelt gis nye tillatelser for avfallsdeponering på Raudsand, krever Sunndal Arbeiderparti en kartlegging av hva slags avfall som er deponert i dagens deponi, og i hvilke mengder. Videre krever Sunndal Arbeiderparti at det iverksettes nødvendig opprydding i eksisterende deponi og rensing av avrenning og annen forurensing.

For Tingvoll- og Sunndalsfjorden er det den samlede belastningen som er vesentlig. Alle utslipp, planlagte, ikke planlagte, godkjente og ikke godkjente vil før eller siden havne i fjorden. Sunndal Arbeiderparti aksepterer derfor ikke at søknader om etablering av deponi innenfor området på Raudsand kommer oppdelt og blir behandlet hver for seg. Da mister vi helhetsvurderingen, og det blir vanskelig å se hva den samlede faren for forurensing er.

Sunndal Arbeiderparti vil avvente konsekvensutredning før vi tar endelig stilling til en eventuell etableringen av et nasjonalt deponi for farlig og giftig avfall på Raudsand, men vi vil ikke under noen omstendighet akseptere et deponi dersom det er den minste risiko for helse og miljø ved et slikt deponi. For Sunndal Arbeiderparti er det uakseptabelt at miljøkonsekvensene ved avfallsdeponiet på Raudsand ikke kan garanteres med 100% sikkerhet.

Lenke til saken - Aura Avis

Share