nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Ikke akseptabelt for folk, fe, fjord, natur og miljø langs Tingvollfjorden

Ikke akseptabelt for folk, fe, fjord, natur og miljø langs Tingvollfjorden

Møre og Romsdal fylkeskommune:

– Vurderer det som lite heldig at driftssøknad for deponi for ordinært avfall blir behandla før samla konsekvensar av deponering og behandling av ordinært og farleg avfall på Raudsand er drøfta og vurdert i reguleringsprosessen med konsekvensutgreiing. Ber også direktoratet særskilt vurderer om omsøkt deponi, med moglege utslepp, kan komme i konflikt med miljømål for Tingvollfjorden som vassførekomst og produksjonsområde.

 

Foreningen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»:

– For folket her står det om bosetting og livsbetingelser, i dag og for kommende generasjoner, avsluttes organisasjonenes uttale. I begrunnelsen blir det blant annet vektlagt at fjorden allerede er sterkt belastet, at det søkes om å deponere farlige miljøgifter, at omdømme og andre næringer står i fare.

– Det er lokalt raskt voksende motstand mot at Bergmesteren Raudsand AS får utvide dagens drift, og mot plan om å etablere deponi for farlig avfall. Motstanden er basert på risiko knyttet til sikkerhet, forurensning og omdømme.
………………………………………………..
Les mer på rbnett (pluss-artikkel)

Share